PROJE
 

Women4Green – YEŞİL EKONOMİ İÇİN GÜÇ KADINLARDA

Sürdürülebilir kalkınma, Avrupa’nın ve tüm dünyanın geleceği için esastır. Bu bağlamda yeşil ekonomi geleceğin ekonomisidir. Bu durum aynı zamanda yarının çalışma ortamlarındaki değişikliklerle birlikte ortaya çıkmakta. İşler değişiyor olması sebebiyle işgücünün özellikle yeşil ekonomi sürecinde ortaya çıkan gelecekteki işler için hazırlanması gerekiyor. Kadınların yeşil bir ekonomiye ulaşmada önemli bir rol oynadığı kanıtlandığından, bu durum özellikle dezavantajlı kadın grubu için uzun vadeli istihdam edilebilirlik şansı doğurmaktadır. Bu nedenle proje, sürdürülebilir kalkınma gündeminden ve SKH’nin geleceğe yönelik bu alanda mesleklere karar veren genç kadınları güçlendirmesinden yararlanıyor.

Bu projenin hedefleri şunlardır:

1. genç kadınların gelecekteki ilgili, yeşil ekonomi işlerine ve ihtiyaç duyulan becerilere yönelik farkındalığını ve ilgisini artırmak

2. genç kadınları yeşil ekonomi işine karar vermeleri için güçlendirin

3. Gelecekteki yeşil ekonomi işlerine genç kadınların nasıl daha fazla ilgi gösterileceği ve işe alınacağı konusunda rehberlik sağlamak

4. Yeşil ekonomi işlerinde cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak

 

Genç kadınlara kariyer yönelimi aşamasında ulaşılmalı ve kariyer yönelimi, gelişen yeni yeşil işleri içerecek şekilde ve bu açıdan cinsiyet eşitliğine odaklanılarak uyarlanmalıdır. Proje sonuçları, proje amaç ve hedeflerine ulaşmaya destek olacaktır.

Women4Green, tüm sonuçlara ulaşmak ve proje hedeflerini gerçekleştirmek için eylem odaklı bir yaklaşım izlemektedir. Ana hedef gruplar, 14 ila 20 yaş arasındaki genç kadınlar ve kariyer rehberlik merkezleri, yüksek kaliteli ve ilgili proje sonuçları üretmek ve mümkün olan en büyük etkiyi elde etmek için Women4Green proje geliştirmesinin tüm aşamalarında yer almaktadır.

Arka plan

Covid-19 krizi, 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE PARİS ANLAŞMASI ve şimdi de YEŞİL ANLAŞMA’da ele alınan daha sürdürülebilir bir ekonomiye acilen ihtiyaç duyulan geçişi bize bir kez daha hatırlattı. Sürdürülebilir kalkınma, çevresel, ekonomik ve sosyal girdilere dayanmaktadır. Bu bağlamda hükümetler, yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkınma için çok önemli bir araç olduğu konusunda hemfikirdiler.

Böylece yeşil ekonomi, geleceğin ekonomisi olarak kabul edilebilir. Bu kapsamdaki gelişmeler artık kolaylaştırılmakta ve krizden çıkış döneminde fırsat yaratmaktadır. Yeşil bir ekonomiye ulaşmak için bir yandan yenilikler çok önemlidir ve diğer yandan işgücünün gelecekte ortaya çıkan işler için hazırlanması gerekir. ILO’ya göre, daha yeşil bir ekonomiye geçiş sürecinde 2030 yılına kadar 24 milyon yeni iş yaratılabilir. Bununla bağlantılı olarak, SDG’lerde de yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması gerektiği kanıtlanmıştır.

Gereken teknik ve yenilikçi becerilere verilen önem nedeniyle kadınların hem kahverengi hem de yeşil ekonomilerde yeterince temsil edilmemesiyle birlikte, geleneksel cinsiyete dayalı işbölümü hala belirgindir. Bununla birlikte, çeşitli çalışmaların gösterdiği gibi, kadınlar yeşil bir ekonomiye ulaşmanın önemli bir parçasıdır:

*Kadınları güçlendirmenin ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi kolaylaştırdığı kanıtlanmıştır.
*Kadınların bilgisi, harekete geçme yetenekleri ve toplu eylemleri, artan kaynak üretkenliğine, gelişmiş ekosistem korumasına, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve genel olarak daha sürdürülebilir sistemler oluşturmaya katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca kanıtlar, Covid-19 krizi sürecinde özellikle kadın ve gençlerin ciddi şekilde etkilendiğini gösteriyor. Kadınların kariyer seçiminin, artan ücret farkı ve buna bağlı yaşlılık yoksulluğu ile ilgili olarak yaşamları üzerinde yaşam boyu etkileri olduğu doğrulanmıştır. Yeşil işler, sürdürülebilir kalkınma için çok önemlidir ve bu, kadınlar için yeni fırsatlar sunar.

Proje Sonuçları

PROJE SONUCU 1: YEŞİL MESLEKLER VE BECERİLER KATALOĞU
Yeşil Meslekler ve Beceriler kataloğu, bir yandan ortak ülkelerde yeşil ekonomi işlerinin neler olduğuna ve hangi belirli yeterliliklerin/becerilerin gerekli olduğuna dair kapsamlı bir fikir vermesinin yanı sıra yeşil ekonomi işlerine kariyer yöneliminde ne ölçüde yaklaşıldığına dair bir değerlendirme vererek geliştirildi.
Öte yandan, gelecekte gerekli beceriler hakkında bir genel bakış vererek bu alanda gelecekteki gelişmelere dair bir bakış açısı içerecek ve ayrıca bu konuda kariyer yönelimi konusundaki ihtiyaçları ortaya çıkaracaktır.

PROJE SONUCU 2: ÖĞRENME DENEYİMİ KAVRAMI (Didaktik Konsept ve Müfredat)
Ana hedef gruplarımız için proje sonuçlarının maksimum bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için özel bir öğrenme deneyimi tasarımı geliştirilmiştir. Bu, tüm öğrenme deneyimi için yetkinlik ve öğrenme hedeflerine yönelik didaktik bir kavramı içerir. Eğitim-teorik ve öğrenme-psikolojik altyapıya dayalı olarak kurulacaktır. Ek olarak, öğrenme materyali için müfredat, proje sonucu 1’in toplanan sonuçlarına dayalı olarak tasarlanacaktır.


PROJE SONUCU 3:
PODCAST GELİŞTİRME VE TOPLUM OLUŞTURMA

Projenin tüm süresi boyunca, bir yandan ilgili genç kadınların ve iyi uygulamaların değişimi için ortak bir platform sağlayarak ve diğer yandan uzmanlarla ve bu alanda rol modellerle çeşitli çalıştaylar düzenleyerek teşvik edilecek olan topluluk oluşturmaya odaklanılmaktadır.
Ek bir ilham ve motivasyon kaynağı olarak, yeşil işler alanında halihazırda başarılı bir şekilde aktif olan kadınların, bu alandaki şirketlerin veya kariyer yöneliminde aktif olan kişilerin yer aldığı podcast bölümleri oluşturulur.


PROJE SONUC 4:
ÖĞRENİM MATERYALLERİ

Yeşil ekonominin ne olduğu, bu alanda hangi işlerin mevcut olduğu, hangi becerilerin gerekli olduğu ve hangi potansiyel eğitim ve kariyer yollarının mevcut olduğu konusunda daha iyi bir fikir edinmek için iş yönelimli genç kadınlardan oluşan hedef grup için öğrenme materyali geliştirilecektir.


PROJE SONUCU 5:
KARİYER ORENTASYONU İÇİN ÇALIŞTAY TASARIMI
Genç kadınları yeşil ekonomi alanında bir kariyere doğru başarılı bir şekilde yönlendirmek ve onlara eşlik etmek için kariyer yönelimi için geçerli olan deneysel bir atölye ortamı geliştirilmiştir. Konsept, ana hedef grubun ihtiyaçlarını anlayarak aynı anda mümkün olduğunca çok sayıda farklı deneyim, görüş ve bakış açısını bir araya getirerek yaratıcı problem çözmeyi kolaylaştırır.
Ek olarak, genç kadınların deneyimleri hakkında kültürler arası bir alışveriş de dahil olmak üzere yeşil bir iş hakkında doğrudan fikir edinmelerini sağlayan bir Girls Day organize edilecektir.


PROJE SONUCU 6:
GENÇ KARİYER DANIŞMANLIĞI VE İŞE ALIM KILAVUZU

Geliştirilen kılavuz, kariyer danışmanlığı için metodolojik bir rehberlik ve şirketlerin özellikle kadınları yeşil bir ekonomi işinde kariyer yapmaya çekmeleri ve böylece kapsayıcı bir yeşil ekonomiye katkıda bulunmaları için metodolojik bir rehberlik sağlar. Genç kadınların yeşil bir ekonomi işine nasıl ilgi duyabilecekleri, onları cezbetmek için neye ihtiyacı olduğu ve çalışma ortamı ile ilgili ihtiyaçların neler olduğu üzerinde durulacaktır.

xx

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.