Projektin
 

Women4Green
Kvinnor vid makten för en grön ekonomi

Hållbar utveckling är avgörande för Europas, men också hela världens framtid. I detta avseende är den gröna ekonomin framtidens ekonomi. Detta följer också med förändringar i morgondagens arbetsmiljöer. Jobben förändras och arbetskraften måste vara förberedd för framtida jobb, särskilt under den gröna ekonomin. Detta ger särskilt den missgynnade gruppen kvinnor en chans till långsiktig anställningsbarhet eftersom det är bevisat att kvinnor är en väsentlig del av att nå en grön ekonomi. Därför bygger projektet på agendan för hållbar utveckling och SDGs som ger unga kvinnor möjlighet att välja yrken inom detta framtidsrelevanta område.

Målet med detta projekt är att:

1. öka unga kvinnors medvetenhet och intresse för framtida relevanta jobb i grön ekonomi och de färdigheter som behövs
2. ge unga kvinnor möjlighet att besluta om ett jobb med grön ekonomi
3. ge vägledning om hur man kan öka intresset och rekrytera unga kvinnor till framtida jobb inom grön ekonomi
4. bidra till jämställdhet i gröna ekonomijobb

Unga kvinnor måste kontaktas redan i fasen av karriärorientering och karriärorientering måste anpassas med nya gröna jobb under utveckling och med fokus på jämställdhet i detta avseende. Projektresultaten kommer att stödja att nå projektets mål och mål.

Women4Green eftersträvar ett handlingsorienterat tillvägagångssätt för att producera alla resultat och för att förverkliga projektmålen. De huvudsakliga målgrupperna, unga kvinnor mellan 14 och 20 år, och karriärorienteringscentra kommer att vara involverade i alla steg under Women4Greens projektutveckling för att generera högkvalitativa, relevanta projektresultat och uppnå högsta möjliga effekt.

Bakgrund

Covid-19-krisen påminde oss återigen om den brådskande övergången mot en mer hållbar ekonomi som tas upp i 2030 års AGENDA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, PARISAVTALET OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR och nu GREEN DEAL. Övergripande hållbar utveckling bygger på miljömässiga, ekonomiska och sociala pelare. I detta avseende var regeringarna överens om att en grön ekonomi är ett avgörande verktyg för hållbar utveckling. Således kan en grön ekonomi ses som framtidens ekonomi.

Utvecklingen i detta sammanhang underlättas nu och har en möjlighet under krisåterhämtningen. För att nå en grön ekonomi är å ena sidan innovationer avgörande och å andra sidan måste arbetskraften förberedas för framtida jobb som uppstår. Enligt ILO skulle 24 miljoner nya jobb kunna skapas fram till 2030 under övergången till en grönare ekonomi. Relaterat till detta är det bevisat att jämställdhet, även förankrad i SDG:s, måste beaktas.

Den traditionella könsarbetsfördelningen är fortfarande igenkännbar med kvinnor som fortfarande är underrepresenterade i brunt, och även i den gröna ekonomin på grund av betoningen på tekniska och innovativa färdigheter som krävs, även om de anses vara en viktig del för att nå grön ekonomi, vilket framgår av olika studier:
*Det är bevisat att stärkande av kvinnor underlättar ekonomisk tillväxt och utveckling
*Kvinnors kunskap, deras förmåga att agera och kollektiva handlingar har potential att bidra till ökad resursproduktivitet, förbättrat bevarande av ekosystem, hållbar användning av naturresurser och i allmänhet skapa mer hållbara system

Dessutom visar bevis att särskilt kvinnor och ungdomar drabbades hårt under Covid-19-krisen. Det är verifierat att kvinnors yrkesval har livslånga konsekvenser för deras liv när det gäller de ökande löneskillnaderna och tillhörande fattigdom i ålderdomen. Gröna jobb är avgörande för hållbar utveckling och det ger nya möjligheter för kvinnor.

Projektresultat

PROJEKTRESULTAT 1: KATALOG ÖVER GRÖNA YRKEN OCH FÄRDIGHETER
En katalog över gröna yrken och färdigheter tas fram som ger å ena sidan en heltäckande inblick i vilka jobb som är gröna ekonomin i varje land och vilka specifika kompetenser/färdigheter som krävs samt en utvärdering i vilken utsträckning gröna ekonomijobb redan närmats. i karriärorientering. Å andra sidan kommer det att innehålla en syn på den framtida utvecklingen inom detta område som ger en överblick över de framtida färdigheter som krävs och även avslöjar behoven av karriärorientering i detta avseende.

PROJEKTRESULTAT 2: KONCEPT FÖR LÄRANDE ERFARENHET (didaktiskt koncept och läroplan)
För att säkerställa maximal integritet och användbarhet av projektresultaten för våra huvudmålgrupper utvecklas en skräddarsydd design för lärandeupplevelser. Detta inkluderar ett kompetens- och lärandemålsorienterat didaktiskt koncept för hela lärandeupplevelsen. Den kommer att upprättas utifrån den utbildningsteoretiska och lärandepsykologiska bakgrunden. Dessutom kommer läroplanen för läromedlet att utformas utifrån de insamlade resultaten av projektresultat ett.

PROJEKTRESULTAT 3: PODCASTUTVECKLING & SAMHÄLLSBYGGANDE
Samhällsbyggande betonas under hela projektets varaktighet, vilket kommer att underlättas genom att tillhandahålla en gemensam plattform för utbyte för att samla intresserade unga kvinnor och god praxis för utbyte å ena sidan och genomföra olika workshops med experter och förebilder på området å andra sidan.

Dessutom genereras podcast-avsnitt för att tillhandahålla ytterligare inspirerande och motiverande input, inklusive kvinnor som redan framgångsrikt arbetar inom området gröna jobb, företag på fältet eller även personer som arbetar med jobborientering.

PROJEKTRESULTAT 4: LÄREMATERIAL
Läromedel kommer att utvecklas för målgruppen unga kvinnor i arbetsorientering för att få en bättre inblick i vad den gröna ekonomin är, vilka jobb som finns inom detta område, vilka kompetenser som krävs och vilka potentiella utbildnings- och karriärvägar som finns. att börja inom detta område.

PROJEKTRESULTAT 5: WORKSHOPDESIGN FÖR KARRIÄRSORIENTERING
För att framgångsrikt vägleda och följa unga kvinnor mot en karriär inom den gröna ekonomin utvecklas en upplevelsebaserad workshopmiljö, tillämplig för karriärorientering. Konceptet underlättar kreativ problemlösning genom att föra samman så många olika erfarenheter, åsikter och perspektiv som möjligt samtidigt som man förstår huvudmålgruppens behov.
Dessutom kommer en Girls Day att anordnas som låter unga kvinnor få en direkt inblick i ett grönt jobb, inklusive ett interkulturellt utbyte om sina erfarenheter.

PROJEKTRESULTAT 6: GUIDE FÖR UNGDOMSRÅDGIVNING OCH REKRYTERING
Den framtagna guiden ger metodisk vägledning för såväl karriärrådgivning som företag för att attrahera specifikt kvinnor att göra karriär i ett jobb med grön ekonomi och därmed bidra till en inkluderande grön ekonomi. Det kommer att utarbetas hur unga kvinnor kan vara intresserade av ett jobb med grön ekonomi, vad det behöver för att attrahera dem och vilka behov som finns med avseende på en arbetsmiljö.

xx

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.