VÅRT UPPDRAG

Vårt gemensamma mål är att skapa en gemensam förståelse för gröna karriärer och de färdigheter som krävs, och att öka medvetenheten om dessa yrkesområden bland unga kvinnor på alla utbildningsnivåer samt uppmuntra dem att göra karriärer inom detta område.

VÅR VISION

Vi vill bidra till att främja den gröna ekonomin och relaterade jobb, öka andelen och synligheten av kvinnor i gröna jobb och därmed också förändra perspektivet på jämställdhet i de jobben.

VÄLKOMMEN till projektwebbplatsen för Erasmus+-projektet “Women4Green”

Projektet “Women4Green – Women in Power for a Green Economy” bygger på agendan för hållbar utveckling och SDG:s mål att öka unga kvinnors medvetenhet och intresse för jobb i grön ekonomi och ge dem möjlighet att besluta om ett jobb inom detta område och ge dem kunskapen krävs för att göra det.
Den gröna ekonomin är framtidens ekonomi. För att uppnå en grön ekonomi behövs å ena sidan innovation och å andra sidan måste arbetskraften vara förberedd för framtida jobb. I detta sammanhang anses kvinnor vara en viktig komponent i utvecklingen av en grön ekonomi, vilket ger dem nya och värdefulla möjligheter. För att göra ett betydande bidrag i detta avseende måste unga kvinnor tilltalas i karriärvägledningsstadiet, och karriärvägledning måste anpassas för att inkludera de framväxande nya gröna jobben och fokusera på jämställdhet i detta avseende.
Åtkomsten med öppen källkod till alla projektresultat kommer att garanteras i minst 5 år efter projektets slut. Vårt syfte är att initiera en bred debatt om intressanta och ge kvinnor möjlighet att få jobb i grön ekonomi och på så sätt åstadkomma förändring och anpassningar i karriärorientering såväl som i rekrytering.

Projektets mål och effekter

Projektet “Women5Green” kommer att ha följande inverkan på alla geografiska nivåer:

Allt fler kvinnor som är intresserade
av gröna jobb och tar sin yrkeskarriär
inom detta område

Bredda gemenskapen av kvinnor i gröna jobb

Anpassningar i företag/rekrytering inom
området med fokus på ett genuskänsligt förhållningssätt

Anpassningar av karriärorientering som i allt
högre grad inbegriper befintliga/uppkommande
gröna jobb,med särskild uppmärksamhet på ett jämställt synsätt.

Våra partners

xx

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.